تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدیشناسه محصول: 765915
موجود

حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 16000تومان

برچسب ها :

حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی

حل وشرح فارسی  مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل  کامل فارسی هالیدی

راهنما وحل المسائل کاملأ فارسی

فیزیک هالیدی

 

براساس ویرایش متن جدید وآخرین متن فیزیک هالیدی

جلد اول مکانیک

جلد دوم الکتریسیته ومغناطیس

جلدسوم نوروشاره ها

حل فارسی وتشریح فارسی کل مسائل فیزیک هالیدی به انضمام هرآنچه ضمیمه  کتاب شده است

دیوید هالیدی رابرت رزنیک کنت اس کرین

مبانی فیزیک باعنوان کلی فیزیک هالیدی نوشته ی دیوید هالیدی رابرت رزنیک کنت اس کرین کتاب جامع وکامل مفاهیم اصلی فیزیک شامل مکانیک الکتریسیته ومغناطیس وشاره ها گرما ونور ومباحث ضمیمه شده دیگراست که درهرجلد به فصل های منفک شده ای تقسیم شده که حول یک مفهوم مثل مکانیک بحث می کند نوشته شده درمورد جلد اول خودش شامل کلیه مفاهیم مکانیک ازجمله حرکت دریک بعد دوسه بعد نیرو جرم وانرژی وکلیه مباحث مربوط پرداخته شده جلددوم با عنوان الکتریسیته ومغناطیس نیز شامل بخش ها وفصول بارالکتریکی میدان الکتریکی دوقطبی ها سه وچهارقطبی ها نیروهای الکتریکی نیروهای مغناطیسی ودیگرمطالب مرتبط وجلد سوم تحت نام کلی شاره ها شامل فصول گرما سیالات انرژی وانواع جریان انتقال انرژی شاره ها ودیگرمطالب مرتبط است جامعیت این کتاب باعث شده نه تنها درایران بلکه دربیشترکشورها ودانشگاههای معتبرجهان سالهااین کتاب به عنوان مرجع ومنبع درسی دررشته ی فیزیک ورشته های مرتبط  معرفی شود که البته به همین دلیل ویرایش می شود وارزشمندترمی گردداین کتاب به جزمسائل حل شده ای که درخود دارد درهرسه جلد مسائل حل نشده ی پایان هرفصلی داردکه دانشجو باید خودش آنها را حل کند البته حل المسائل انگلیسی وهمراه با شرح حل مسائل به زبان انگلیسی موجود است اما حل کاملأفارسی این کتاب حجیم وپرمسئله کمترموردتوجه بوده است

محصولی که دراینجا تقدیم می شود حل کاملأ فارسی کلیه ی مسائل حل نشده ی پایان فصول هرسه جلد فیزیک هالیدی است قابل ذکراست که این شرح حل وراهنما وحل المسائل  به زبان فارسی کامل است یعنی حتی درعددنویسی نیز ازروش عددنویسی فارسی بهره گرفته شده است به عبارتی یک راهنما وروش حل وحل المسائل همراه با شرح وحل فارسی تک تک مسئله ها ی پایان هرفصل است واین ویژگی شرح وتوضیح فارسی حل هرمسئله شامل کل مسائل هرسه جلد می شود  محصولی کاملأ فارسی بدون حتی عددنویسی انگلیسی یا هرزبان دیگری که کلیه وتک تک مسائل  حل نشده ی پایان هرفصل هرجلد را فارسی شرح می دهدفارسی حل می کندوفارسی روش حل را بیان داشته وراهنمایی می کند حل تمامی مسائل پایان فصول مکانیک علاوه برآنکه درون فایل مربوط به حل المسائل کاملأفارسی فیزیک هالیدی قرارداده شده اما  فقط بخش مکانیک درچهارده فایل به صورت جدا گانه نیزبه عبارتی این فایل های جداگانه هم درحل المسائل کامل فارسی که با حروف انگلیسی ودرانتهای نام فایل که اولین فایل همین حل المسائل کل وفارسی کامل است باANDISHE AFRA که نام قبلی همین فروشگاه اینترنتی جمهوراست  برای دریافت قرارداده شده یعنی فقط بخش مکانیک ونیزبرخی دیگرازفصول غیرازکل حل المسائل بصورت جداگانه نیزبرای دریافت قرارداده شده است درحالیکه این فایل ها همراه سایرفایل های حل المسائل کامل فارسی دراصل فایل ۱۰۴۲ صفحه ای نیزقراردارد این محصول به دلیل حذف فصولی که  جنبه مطالعه آزاد دارند شاید ناهماهنگی هایی در نام فصول داشته باشد اما آنچه اهمیت دارد این است که حل فارسی کامل کل جلد اول وجلد دوم وجلد سوم را که لازم برای دانشجویان است را شامل می شود

این محصول شامل حل فارسی کلیه مسائل پایان هرفصل جلد اول ودوم وسوم هالیدی با شرح فارسی حل وتوضیح فارسی روش حل مسائل زیاد این سه جلد به نام فیزیک هالیدی۱۰۴۲ صفحه کاملأ فارسی ازکل فصل های هرسه جلد درقالب 18 فایل اصلی pdf  که دریک فایل zip قرارداده شده است بوده وتقدیم می شود برای مشخص شدن کل حل المسائل فارسی ازکل ۴۵فصل هرسه جلد نام فایل با حروف انگلیسی که اولین فایل برای دریافت است ودرآخرفایل باANDISHE AFRA مشخص شده که نام قبلی این فروشگاه اینترنتی است وهمان حل المسائل کامل فارسی ۱۰۴۲صفحه ای است امابرای رفاه حال دانشجویان محترم که بیشترین متفاضیان این نوع محصول هستندفصول مختلف جلد اول ونیزفصولی ازجلدهای دوم وسوم بصورت مجزا وبا مشخص نمودن فصل مربوط نشانه گذاری شده ونیز قیمت محصول متناسب با زحمتی که بابت حل وشرح وراهنمایی وتوضیح وحتی حل بصورت عددنویسی فارسی کشیده شده مناسب انتخاب شده است همچنین چون فولدرشامل ۱۸فایل حجیم است بخش مکانیک درفایلی مجزا ارایه شده است اگردرفایلی اسمایی مشابه وجود دارد تکرار یک فایل نیست بلکه ادامه وقسمت دوم حل مسائل یک فصل خاص مثلأ الکتریسیته ومغناطیس یا مکانیک ویا شاره ها است این محصول حل المسائل تمام فارسی هرسه جلد مکانیک هالیدی الکتریسیته ومغناطیس هالیدی جلد دوم وشاره ها جلد سوم فیزیک هالیدی است

 

التماس دعا

 


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)شناسه محصول: 765762
موجود

حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)

حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)

حل المسائل وشرح کامل چهل وپنج فصل ازمبانی فیزیک هالیدی شامل سه جلد فیزیک

هالیدی نسخه انگلیسی آسان

جلد اول مکانیک

جلد دوم الکتریسیته ومغناطیس

جلد سوم شاره ها امواج  نور ترمودینامیک گرما

کتاب معتبرمبانی فیزیک که با نام فیزیک هالیدی شناخته شده است کتاب منبع جامع ومرجع رشته ی فیزیک ورشته های مرتبط درایران وبیشترکشورهای جهان است دیوید هالیدی رابرت رزنیک وپروفسورجوان فیزیک کنت اس کرین نویسندگان اصلی این مجموعه سه جلدی تحت نام فیزیک هالیدی هستند این کتاب بارها ویرایش شده است وهربارمتناسب با یافته های جدید علمی بخش هایی به آن افزوده یا آنچه که فیزیکدانان درمورد موضوعی تازه کشف کرده اند درآن بخش تجدیدنظرشده وویرایش صورت گرفته است

متن حاضروآماده برای دریافت حل المسائل این مجموعه سه جلدی براساس ویرایش جدید  وبه زبان انگلیسی است قبل ازاین محصول حل المسائل کاملأ فارسی حل مسائل حل نشده ی پایان هرفصل این مجموعه ی سه جلدی ۴۵ فصلی ارایه شده است محصول قبلی اما این محصول حل المسائل کامل ۴۴ فصل کامل این مجموعه ی سه جلدی به زبان انگلیسی است اما متناسب با هدف گذاری ورسالتی که هنگام راه اندازی این فروشگاه اینترنتی مد نظر بوده وهمچنان به آنها پایبند هستیم(بخش درمورد ما یا تماس باما) سعی شده ازمیان نسخه های انگلیسی زبان حل المسائل کامل سه جلد فیزیک هالیدی آن حل المسائلی  با زبان انگلیسی انتخاب شود که اولأ شرح انگلیسی آن کمتر وثانیأ عبارات بکاررفته درشرح حل مسائل  دارای کمترین کلمات نا مأنوس وتخصصی  انگلیسی باشدبطوریکه خواننده مسلط برزبان انگلیسی درحد متوسط نیزبتواندبدون مشکل معنی ومحتوای شرح انگلیسی را دریابد ومتوجه ی مفهوم کلی شرح انگلیسی شود ونیزصفحه بندی صفحات منظم ویکسان وفونت نوشتارنیزموردتوجه قرارگرفته بطوریکه این محصول دارای شرح انگلیسی بالغات کمترتخصصی صفحه های A4 یکسان ونیزنظم در فصول وبخش ها است

این محصول حل المسائل کامل ۴۵ فصل مجموعه ی سه جلدی موسوم به فیزیک هالیدی به زبان انگلیسی قابل درک وترجمه ی کلی عبارات برای دانشجویان کمترآشنا ومسلط به زبان انگلیسی ولغات تخصصی فیزیک این حوزه است که درفایل اصلی pdf در ۱۶۴۲ صفحه قرارداده شده دریک فایل zip ارایه می شود حل المسائلی مناسب

التماس دعا


شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزیشناسه محصول: 765484
موجود

شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی

شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی

شرح ساده وکامل مفاهیم اساسی ونیز روش حل وبدست آوردن روابط اساسی آشنایی با نسبیت خاص

براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک

ترجمه ی جعفرگودرزی

کتاب بسیارتخصصی آشنایی با نسبیت خاص نوشته ی رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی ازکتب مهم رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی دانشگاه است که بصورت درس تخصصی انتخابی ارایه می شود اما دانشجویان زیادی بدلیل شهرت نظریه ی نسبیت خاص وعام ونیزعلاقمندی به یادگیری مبانی این نظریه ی مهم این درس را درهرترم انتخاب می کنند

درکل نظریه ی نسبیت خاص شامل مفاهیم بسیارنووجدیداست اما علیرغم این نوآوری ودگرگون نمودن علم فیزیک ریاضیات این نظریه ساده است وازریاضیات جبر معمولی دبیرستانی نهایتأ پیشرفته تر مثل ریاضی عمومی 1 رشته ی فیزیک وریاضی فیزیک 1 فراترنمی رود

اما کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی بسیارتخصصی نوشته شده است به عبارتی مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک است با این همه این کتاب منبع ومرجع درس آشنایی با نسبیت خاص معرفی شده وامتحانات نیزازهمین کتاب است

واما برای اینکه دانشجوی علاقمند ازاین نظریه مهم زده نشود براساس محتویات کتاب رابرت رزنیک آشنایی با نسبیت خاص که درآن روابط بدون استدلال ریاضی وبدون شرح چگونگی بدست آوردن رابطه ی نهایی ونیز بدون ارایه روش حل مسائل نسبیت خاص نوشته شده است کتب جزوه مانندوخلاصه شده ی محتوای اصلی مفاهیم نسبیت خاص توسط اساتید مسلط به این نظریه نوشته شده است این متن نیزتوسط دواستاد تمام ومسلط به نظریه ی نسبیت نوشته شده وتا حدودی  ازدشواری های کتاب اصلی رابرت رزنیک کم نموده اما دراین متن که ارایه شده ضمن رعایت اصل متن ویرایش آن را انجام داده است وهرجا که لازم بوده شرح بیشتری دررابطه با مفاهیم اساسی ونیز نحوه بدست آوردن رابطه ی آخری که درحل مسائل نسبیت خاص ازآن استفاده می شود افزوده شده است تجربه نشان داده است چنانچه دانشجو متوجه ی سلسله مراتبی که ازیک فرمول شروع می شود وبا جایگذاری عبارات ریاضی مناسب وطی مراحل به رابطه ی نهایی می رسد شوند هم بر مفاهیم مسلط می شوند وهم می توانند مسائل مربوط را راحت ترحل کنند ودرصورت لزوم وداشتن زمان کافی می توانند براساس آموخته هایشان فرمول ورابطه ی مورد نظربرای حل یک مسئله ی خاص را خودشان بدست آورند

لذا به همین دلیل وبراساس تجارب متن ساده تری براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه جعفرگودرزی که اصل مطالب همان کتاب اصلی آشنایی بانسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه جعفرگودرزی است برای دانشجویان والبته مناسب برای همه ی علاقمندان علم فیزیک ونظریه ی نسبیت براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی تهیه شده که ضمن رعایت محتوای فصول کتاب اصلی شامل شش فصل اصلی درس ونیز مباحث زیرمجموعه ی هرشش فصل است روابط فیزیکی نسبیت خاص بطورکامل وشرح داده شده تارسیدن به رابطه ی آخرتوضیح داده شده است درانتهای هرفصل تمرین هایی قراردارد وعلاوه برآن نمونه سؤالهایی که بیشتر درامتحانات مدنظر طراحان سؤال است آورده شده مفاهیم اصلی واساسی نسبیت خاص از سربسته وپیچیدگی بازشده وتشریح کامل همراه مثالهای قابل درک برای دانشجوی ایرانی توصیف وتوضیح کامل داده شده است بطورکلی این متن شرح بازومشروح ومبسوط ساده وروان وقابل درک برای دانشجویان وعام افراد علاقمند به نسبیت خاص است ونیزروابط فیزیکی این نظریه با استدلال وبا بکارگیری عبارات ریاضی که دانشجویان با آنها آشنایی داشته ودردوران تحصیل دبیرستان آموخته اندبازنویسی وتشریح شده است ازویژگی های این کتاب شرح ساده وروان مفاهیم نسبیت خاص روش بدست آوردن رابطه ی نهایی مورداستفاده درحل مسائل نسبیت خاص زبان فارسی روان توضیح کامل نمونه مسائل حل شده وتشریح روش کلی حل مسائل نسبیت خاص صفحه بندی دقیق به انضمام تصاویروعکسهای رنگی هرمبحث ونمودارها وشکل ها ی قابل درک وساده درکنارتوضیحات کامل است این متن درحقیقت شرح گسترده ومبسوط مفاهیم اساسی نظریه نسبیت خاص کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی است

 این محصول جزوه وخلاصه ی تشریحی روان وساده ی مفاهیم اساسی وشرح چگونگی بدست آوردن روابط نسبیت خاص وتشریح روش حل مسائل نسبیت خاص همراه مثالهای حل شده ونمونه سؤال های این درس براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی بصورت فایل اصلی pdf در 164 صفحه دریک فایل zip ارایه وتقدیم می شود مناسب برای دانشجویان رشته فیزیک وسایر علاقمندان نسبیت خاص براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه جعفرگودرزی

التماس دعا


حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶شناسه محصول: 765038
موجود

حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶

حل المسائل  کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶

حل المسائل کامل دینامیک

هایبلر(هایبر)ویرایش ۱۴ سال ۲۰۱۶

معمولأ برخلاف انتظاراتی که داریم وبرای موضوعی دنبال راهنما وحل المسائل یا حداقل راهنمای روش حل هستیم کتابی که همه ی آنچه درجستجوی آنها هستیم درنزدیکی یا کنارماست این خلاصه ی روایت جستجو برای یافتن یک راهنما وحل المسائل بدون پیچیدگی وتو ضیحات فارسی یا انگلیسی است 

کتاب واقعأ سودمندومفید حل مسائل موسوم به حل المسائل هایبلر یا هایبرویرایش ۱۴ سال ۲۰۱۶چنین حالتی دارد این کتاب دربرگیرنده ی حل تمامی مسائل پایان فصل کتاب مکانیک تحلیلی ۱ کتاب مکانیک تحلیلی ۲ حل بسیاری ازمسائل فیزیک هالیدی که مرتبط با دینامیک است می باشد حل المسائلی که اگرچه انگلیسی است اما حل مسائل آنچنان ساده وبا عبارات ریاضی مناسب  انجام شده که متحیرکننده است بطوریکه درحل هرمسئله درس هم می دهد بدون شرح ونوشتار فقط با حل قابل درک وساده  حتی درقیاس با حل المسائل دیگربسیارقابل فهم ودرک است دارای انسجام محکم ونظم درحل مسائل است مهمتراینکه مسائل را با همان صورت مسئله هایی که درکتب درسی دانشگاهی مان  می بینیم حل شده است بطوریکه هیچ تغییری درعبارت صورت مسئله یا اعدادویا آنچه خواسته شده وحل آن موردنظر است وجود ندارد تکانه "حرکت "حرکت زاویه ای "حل استثنایی مسائل سقوط آزاد؛حرکت وسرعت درمدارها"حل مسائل ورودبه مکانیک کوآنتوم"برخورد دردووسه بعد" گردش جرم متصل به محور"دوران اجسام صلب " مسائل مربوط به فنر وجسم آویزان" سرعت زاویه ای" مرکزجرم وتکانه ی مربوط " وبسیاری ازمسائل دیگر دینامیکی حتی غیر دینامیکی  حل مسائل مربوط به سرعت درحرکت سهموی یا حرکت درمیدان گرانشی زمین معادلات لانگرانژ وهامیلتونی که بیشتردرمکانیک تحلیلی ۲ آمده است تکانه زاویه ای درامتدادمحور z  ها وکلأ یک حل المسائل کامل ومدرن با تصاویررنگی وزیبای مربوط به حل هرمسئله که شگفت زده می کنداین سادگی و روانی حل وگویایی حل مسائل  

قاطعانه می توان ادعا نمود این حل المسائل درنوع خودبهترین است زیرا عبارات وتوضیحات ندارد بلکه توضیحات وشرح لازم درحل مسئله وجود دارد مراحل حل مسائل خودشان شرح حل وراهنمای روش حل رادرخوددارندبطوریکه به جرأت می توان این حل المسائل را برآورنده ی بیشترنیازهابه راهنما وحل مسائل مرتبط با شاخه ی دینامیک فیزیک وتا حدزیادی مکانیک رانیزدربرمی گیرد نام نهاد ودانست حل مسائل مکانیک دراین حل المسائل نسبت به حل المسائل دیگر ساده تروقابل درک تراست اگرچه پاسخ نهایی قطعأ وبدون شک درهمه ی حل المسائل یکسان است وجه ممتازاین حل المسائل سادگی واضح درحل مسائل بعلاوه ی نداشتن شرح به زبان انگلیسی است زیرا دلیل ونیازی به شرح نیست خود حل مسائل به اندازه ی کافی واضح وگویا هست

این محصول به نام حل المسائل کامل دینامیک هایبرویرایش۱۴سال۲۰۱۶(هایبلر) بصورت فایل اصلی pdf در۱۲۷۴صفحه دریک فایل zip تقدیم می شود


نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نورشناسه محصول: 764407
موجود

نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور

نمونه سؤالات  نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور

نمونه سؤالات پایانترم کارشناسی رشته فیزیک

نیمسال اول ودوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

نمونه سؤالات پایانترم منابع خوب وسودمندی درجهت دهی به مروردرس ها وپی بردن به نکات ومطالبی است که طراحان سؤال بیشتربرروی آنها نظر داشته وسؤال طرح می کنند است این مجموعه شامل سؤالات پایانترم نیم سال اول ودوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ یعنی آخرین دوره های سؤالات پایانترم است وشامل نمونه سؤالات پایانترم

فیزیک جدید۱

فیزیک جدید۲

مکانیک تحلیلی ۲

قطعات نیمرسانا

الکترومغناطیس۲

مکانیک کوآنتومی۱و۲

ریاضی فیزیک ۱

فیزیک حالت جامد۱

نسبیت خاص

جزء سی قرآن

فایل هرنمونه سؤال با نام مربوط مشخص شده است که با حروف انگلیسی ونیمسال مربوط است شامل ۱۵ فایل مجزا ازهرنمونه سؤالات هردرس بصورت فایل اصلی pdf دریک فایل zip  پانزده فایل قابل دریافت

درج ایمیل درهیچ یک ازمراحل خریدودریافت برای همه ی محصولات این فروشگاه اجباری نیست بلکه درخریدودریافت همه ی محصولات این فروشگاه درج ایمیل اختیاری است برای خریدودریافت دکمه پرداخت ودریافت محصول را لمس یا برروی عبارت کلیک کنید

 

 


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاوشناسه محصول: 763621
موجود

حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9500تومان

برچسب ها :

حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو

 حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو

حل المسائل کامل

اصول بنیانی ومبانی محاسبات درمهندسی شیمی براساس کتاب اصول بنیانی ومحاسبات درمهندسی شیمی

دیوید هامیل بالاو

کتاب اصول بنیانی ومبانی محاسبات درمهندسی شیمی همان کتاب معروف موازنه قبلأ درهمین فروشگاه بصورت دوفایل ترجمه ی فارسی کتاب ونیز جزوه ی همین کتاب به فارسی ارایه شده است

محصولی که دراینجا واکنون ارایه می شود حل المسائل کتاب مزبوربصورت حل کامل تمامی مسائل آن است که شامل حل تمامی مسائل کتاب اصول بنیانی ومحاسباتی مهندسی شیمی است این حل المسائل با عددنویسی انگلیسی نوشته شده وحل مسائل بصورت عددنویسی وشرح مختصرحل هرمسئله به زبان انگلیسی است اما ازآنجا که قبل ازارایه این حل المسائل ترجمه ی فارسی اصل کتاب موازنه یا همان اصول بنیانی ومحاسباتی مهندسی شیمی عرضه شده است این حل المسائل با حل انگلیسی نمی تواند سودمندواقع نشود چراکه این مسائل ازهمان کتاب اصلی ومتن ترجمه شده ی فارسی هستند لذا خواننده متوجه ی روش وچگونگی حل مسائل می شودآنچه اهمیت دارد حل المسائل کامل حل تمامی مسائل کتاب اصلی است که ترجمه ی فارسی آن قبلأ درهمین فروشگاه عرضه شده است لذا متقاضی این حل المسائل می تواند ترجمه ی اصل کتاب را نیز دریافت کند ودرحل مسائل به این حل المسائل رجوع نماید

این محصول حل المسائل کامل حل مسائل کتاب اصول بنیانی ومحاسباتی درمهندسی شیمی است که بصورت یک فایل pdf در    ۱۹۸ صفحه دریک فایل zip عرضه شده است


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrottiشناسه محصول: 763615
موجود

حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9500تومان

برچسب ها :

حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti

 حل المسائل کامل مسائل اپتیک  براساس کتاب پدروتی Pedrotti

اپتیک

حل المسائل کامل حل مسائل اپتیک

درس اپتیک وحل المسائل این درس موردتقاضای بسیاری است این حل المسائل شامل حل کامل مسائل اپتیک بدون شرح زیاداست حل مسائل رسا وقابل درک است دراین حل المسائل مسائل اپتیک بطورکامل وقابل درک مرتبط با امواج دوبروی وفرمول دوبروی که ازطریق این فرمول می توان طول موج اندازه حرکت فرکانس حتی سرعت زاویه ای شکست وانعکاس نوررابدست آورد البته با روش عددنویسی انگلیسی حل شده است زبان حل این حل المسائل انگلیسی است اما با توجه به مفاهیمی که حل مسائل برپایه ی آنها استواراست وقبلأ بخوبی دانشجویان با آن مفاهیم آشنایی دارنداین عددنویسی انگلیسی نمی تواند مانعی دردرک ویادگیری حل مسائل یا دشواری پدید آورد

این محصول حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب   PEDROTTI    دریک فایل اصلی pdf در    ۱۷۷   صفحه دریک فایل zip ارایه شده است


تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲شناسه محصول: 763264
موجود

تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲

تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲

تشریح وحل المسائل کامل

ریاضی عمومی ۲ (ریاضی پایه ۲) فارسی برای همه بخصوص مناسب دانشجویان پیام نور

دررشته های فیزیک شیمی مهندسی کشاورزی ودیگررشته های مهندسی درس ریاضیات دردوترم با عناوین ریاضی عمومی ۱ (پایه ۱) وریاضی عمومی ۲(پایه ۲) ارائه می شود درریاضی عمومی ۱ که دربرگیرنده ی کل مفاهیم موردنیازدانشجو برای نیازهای ریاضیاتی است درترم اول ارائه می شودکه شامل مبانی اصلی ریاضیات است دردرس ریاضی عمومی ۲ یا ریاضی پایه ی ۲ ریاضیات جنبه ی تخصصی تری می یابد بطوریکه برای دانشجویان رشته ی فیزیک علاوه براین درس درس حساب دیفرانسیل وانتگرال را اضافه نموده است اما برای دانشجویان رشته های مهندسی کشاورزی مهندسی شیمی وسایررشته های مهندسی حتی زمین شناسی همین درس ریاضی عمومی ۲یا ریاضی پایه ۲ اکتفا می کند محتوای درسی ریاضیات عمومی ۲بیشتربرروی حدودنباله ها نظریه کوشی یا کشی ریمان اکسترمم ومینیمم حدتوابع مشتق گیری ها آزمون همگرایی وواگرایی تابع وبطورکلی ادامه ی همان ریاضی عمومی ۱است که درقالبی تعمیم یافته ترم دوم ارائه می شود کتاب مربوط به این درس مثل همه ی کتب دروس دیگرمسائل حل نشده ی پایان فصلی دارد که اتفاقأ بیشترسؤالها نیزازهمین مسائل است با توجه به تعددمراکزدانشگاهی نوع وروش طرح سؤال متفاوت است لاکن آنچه درهمه مشترک است منبع اصلی درس ریاضی عمومی ۲ است اماتوجه به این نکته ضروری است که برنامه ی آموزشی ی دانشگاههای دولتی که شامل دانشگاههای غیرانتفاعی تابعه وموردقبول وزارت علوم مثل پیام نورهم می شوند دستورالعمل مشخصی برای ارائه دروس مختلف ازیک منبع واحد دارند چون فارغ التحصیل کارشناسی  دانشگاه پیام نور می تواند کارشناسی ارشدحتی مقطع دکتری را دردانشگاهی دولتی ادامه دهد به یک معنی پذیرفته بودن مدارک دانشگاههای تابع وزارت علوم درهمه ی دانشگاهها تنها تفاوت درنوع تمرکزبرروی مطالب موموضوعات دروس توسط اساتیداست کتابهای پیام نوروحل المسائل مربوط بدلیل اینکه مؤلفان آنها راطوری نگارش می کنندکه جنبه ی خودآموزی داشته باشد ازسوی دانشجویان سایردانشگاهها بااستقبال زیادی روبرو می شود لذا جستجو برای یافتن کتاب ازیک نویسنده مشخص تلف کردن وقت است بطورمثال نویسنده خودم حل المسائل ریاضی عمومی ازیک منبع معتبرخاص را با کتب دانشگاهی ریاضی عمومی ۱و۲ پیام نورمقایسه کردم متوجه شدم که تنها تفاوت درتغییراعداد هرمسئله است وکم وزیادنمودن تعدادمسئله وتفاوت بنیادی درآنها ملاحظه نشد این یعنی منبع این دروس همان ریاضی عمومی همان منبع  است که ازسوی معاونت آموزشی وزارت علوم برای همه دانشگاههای تابع تعیین شده است لاکن بااین وجود انتخاب به عهده ی خود متقاضی این نوع محصول است وآنچه دربالا بیان شد فقط بیان یک نکته وقاعده کلی است که بیان شد تا ادرس ونشانی غلط نداده باشیم به هرحال ازروی فهرست مطالب می توان به انتخاب رسید واما

این محصول تشریح وحل المسائل کامل ریاضی عمومی ۲ شامل حل تشریحی کل مسائل حل نشده ی ۹ فصل پایانی هرفصل است که دریک فایل اصلی pdf ودر۴۱۲ صفحه دریک فایل zip عرضه شده است


تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱شناسه محصول: 763248
موجود

تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱

تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱

تشریح مسائل وحل المسائل کامل فارسی

ریاضی عمومی ۱

ریاضی عمومی ۱درس ریاضی مورد نیازتمامی رشته های دانشگاهی که رشته آنها با ریاضیات سروکاردارد است این درس درترم اول تمامی رشته های دانشگاهی فیزیک شیمی مهندسی کشاورزی کلیه ی گرایشها ودیگررشته های مهندسی ارئه می شود ودربردارنده ی کلیه مفاهیم موردنیازدانشجو درحالت پایه است این درس وکتاب ریاضی عمومی ۱ شامل مسائل حل نشده ی پایان فصل است که فصول این کتاب عبارتنداز        رابطه وتابع - مختصات قطبی ومنحنی های قطبی - اعدادمختلط - حدوپیوستگی تابع - مشتق - کاربردهای مشتق - انتگرال نامعین - انتگرال معین - کاربردهای انتگرال معین - انتگرال ناسره ومسائل پایانی هرفصل است درفصل کاربردانتگرال نامعین محاسبه ی سطح وحجم اهمیت دارد این حل المسائل متفاوت ازسایرحل المسائل مشابه به علت تشریح کامل بعلاوه دربرداشتن نکات مربوط به امتحانات پایانترم وویژگی های دیگراست

این محصول تشریح وحل المسائل فارسی کامل ده فصل براساس کتاب ریاضی عمومی ۱است که دردانشگاهها تدریس می شود دریک فایل pdf در۲۷۴صفحه دریک فایل zip تقدیم می شود


حل المسائل الکترودینامیک مدرن زنگویلشناسه محصول: 754735
موجود

حل المسائل الکترودینامیک مدرن زنگویل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

حل المسائل الکترودینامیک مدرن زنگویل

 حل المسائل الکترودینامیک مدرن زنگویل

حل وتشریح مسائل الکترودینامیک مدرن

زنگ ویل

حل المسائل الکترودینامیک مدرن

زنگویل

Andrewo Zangwill

درمورد این حل المسائل توضیح وشرح به نظر لازم نیست دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک مهندسی برق مهندسی الکترونیک مهندسی کامپییوتر مهندسی مخابرات حتمأ ویا بیشتربا این نام وحل المسائل آشنایی دارند اما فقط جهت اطلاع لازم است

گفته وبیان شود این حل المسائل حل کامل مسائل الکترودینامیک مدرن را با زبان انگلیسی شامل می شود به عبارتی این حل المسائل شامل حل تمامی مسائل الکترودینامیک مدرن درنسخه ی اصلی اش به زبان انگلیسی است اما شرح طولانی که ارتباط مستقیم با نوع ومفاهیم ویا خود مسئله ها باشد را ندارد فقط درحد معلومات مسئله ومجهولات وبعد هم حل مسائل الکترودینامیک مدرن

محصول ارایه شده حل المسائل کامل مسائل الکترودینامیک مدرن با نام حل المسائل الکترودینامیک مدرن زنگویل به زبان انگلیسی درفایل اصلی pdf در    552  صفحه درون یک فایل zip  عرضه می شود


خلاصه وروش حل وحل المسائل ماشین های الکتریکی والکترومکانیکشناسه محصول: 754264
موجود

خلاصه وروش حل وحل المسائل ماشین های الکتریکی والکترومکانیک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9200تومان

برچسب ها :

خلاصه وروش حل وحل المسائل ماشین های الکتریکی والکترومکانیک

  خلاصه وروش حل وحل المسائل ماشین های الکتریکی والکترومکانیک

خلاصه  مطلب وروش حل وحل المسائل

ماشین های الکتریکی والکترومکانیک

مهندسی مکانیک ماشین ها ی الکتریکی

بیش از 280 مسئله ی حل شده

این محصول نسخه ی اصلی خلاصه متن هرفصل وارایه روش حل وحل مسائل ماشین های الکتریکی یا برقی والکترومکانیک است هرچند در شرح کوتاه فصل مربوط چند سطری شرح داده شده وروابط وفرمولهای لازم حل مسائل هرفصل را به زبان اصلی یعنی انگلیسی آورده است اما آنچه اهمیت دارد حل کامل وگویای مسائل هرفصل بطور کامل با توجه به معلومات مسئله ها است که این خودش آموزش همراه با حل مسائل است لذا سعید ناصر یا سید ناصر خوب وگویا وقابل فهم ودرک مسائل را از معلوم به مجهولات حل کرده است ونکته ابهامی درحل مسائل باقی نمی ماند

این محصول خلاصه مطلب وروش حل وحل المسائل کامل حل بیش از دویست وهشتاد مسئله از ماشین های الکتریکی والکترومکانیک درفایل اصلی pdf در 226 صفحه درون یک فایل zip ارائه شده است


حل وتشریح فارسی مسائل ترمودینامیک حل المسائل فارسی ترمودینامیکشناسه محصول: 754313
موجود

حل وتشریح فارسی مسائل ترمودینامیک حل المسائل فارسی ترمودینامیک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9500تومان

برچسب ها :

حل وتشریح فارسی مسائل ترمودینامیک حل المسائل فارسی ترمودینامیک

 حل وتشریح فارسی مسائل ترمودینامیک حل المسائل فارسی ترمودینامیک

حل المسائل کامل وفارسی

ترمو دینامیک

حل وتشریح کامل وفارسی مسائل

ترمو دینامیک

زونتاگ  بورگناک   ون وایلن

ترمودینامیک  مبحث گسترده وجالبی درفیزیک وشیمی است چراکه گرما وبه تبع آن دما فشار وحجم را به دینامیک که یک مبحث کاملأ فیزیکی است مربوط می کند اما درمجموع درهمه ی این مباحث قوانین نیوتون نقش دارند بخصوص قانون دوم نیوتون اما شکل ریاضی این قانون با توجه به کمیت های مختلف تغییرمی کند اما در بطن خود همان قانون دوم نیوتون است که با جایگذاری مناسب مقادیر هم ارز می توان روابط لازم برای حل هرمسئله درهرمبحث را بدست آورد البته اگرتعریف کمیت ها را بدانیم وقبلأ آموخته باشیم به عنوان مثال P یعنی فشار تعریفش مشتق اول نیروبه سطح است یعنی   әF/әA=P و درنتیجه PәA=F درصورت انتگرال وصفربودن زاویه که معمولأ صفراست چون منظور حاصل اثرحالت عمودی نیرو به سطح است لذا θ=0 پس درکل P=F.A  یعنی بجای F نیرو می توان از عبارت معادل آن یعنی P.A  درحل مسئله استفاده کرد رابطه ی اصلی قانون دوم نیوتون  F= ma  است پس درهمین رابطه می توان نوشت  P.A=ma وازاین رابطه با توجه به داده های مسئله جرم سطح فشار وحتی شتاب ذرات تحت فشار را محاسبه نمود یا ρ=ә m/әV آنگاه  m= ρ.V با جایگذاری در معاد له  ی نیوتون

F=ma بجای m معادل آن را نوشته بدست می آید F=ρ.V.a با توجه به داده های مسئله می توان چگالی حجم شتاب نیرو وپس ازآن ازطریق رابطه ی قبلی سطح فشار وشتاب ذرات درحجم را محاسبه کرد این تنها یک نمونه از دستکاری اصولی ودرست دریک معادله ی عمومی معتبر مثل معادله ی قانون دوم نیوتون است که دما را نیز می توان بدست آورد به هرحال درس ترمودینامیک ازدروس شیرین وپر محتوای فیزیک وشیمی ومهندسی ها است واما

این متن که ارایه می شود متن کامل وبه زبان فارسی حل مسائل ترمودینامیک   زونتاگ بورگناک و ون وایلن است وشامل حل وتشریح فارسی وکامل تمامی مسائل با سرفصل های 

مقدمه - برخی تعاریف ومفاهیم - خواص مواد خالص - کاروحرارت - قانون اول ترمودینامیک - تحلیل قانون اول ترمودینامیک دریک حجم کنترل شده - قانون دوم ترمودینامیک - آنتروپی - تحلیل قانون دوم ترمودینامیک درمورد حجم کنترل شده 

این محصول حل المسائل کامل به زبان فارسی حل تمامی مسائل فصول ترمودینامیک  زونتاگ بورگناک و ون والن است که دریک فایل اصلی pdf در372 صفحه درون یک فایل zip تقدیم می شود


کامل ترین حل مسائل حل المسائل ریاضی فیزیک فارسی آرفکنشناسه محصول: 733915
موجود

کامل ترین حل مسائل حل المسائل ریاضی فیزیک فارسی آرفکن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9500تومان

برچسب ها :

کامل ترین حل مسائل حل المسائل ریاضی فیزیک فارسی آرفکن

کامل ترین حل مسائل حل المسائل ریاضی فیزیک فارسی آرفکن

حل المسائل کامل وفارسی 

ریاضی فیزیک یک ودو

روش های ریاضی درفیزیک

آرفکن

240 صفحه

کیفیت  عالی

متون درسی دانشگاهی ریاضی فیزیک 1 و2 که دردانشگاهها ارایه می شوند همگی برگرفته از محتوای جلد اول روش های ریاضی درفیزیک آرفکن هستند یعنی تفاوتی بین متن ریاضی فیزیک وروش های ریاضی درفیزیک آرفکن ازلحاظ محتوایی نیست که با ذکروبرشمردن عنوان فصل وبخش ها این موضوع روشن می شود این محصول کاملترین حل المسائل با کیفیت وفارسی ریاضی فیزیک یک ودو یا روش های ریاضی درفیزیک آرفکن است با عناوین فصل ها ونام بخش های

فصل اول تحلیل برداری شامل بخش های تعاریف رهیافت بنیادی - تعاریف جامع - ضرب اسکالریا نقطه ای - ضرب برداری یا خارجی - ضرب سه گانه برداری ضرب سه گانه اسکالر-گرادیان یا همان عملگر دل - دیورژانس یاعملگر برداری دل با عمل ضرب نقطه ای .- تاؤ همان عملگرجهت داردل با ضرب برداری ×- کاربردهای متوالی عملگردل - انتگرال گیری برداری - قضیه گاؤس - قضیه استاکوس - نظریه پتانسیل - قانون گاؤس _ معادلات پواسون - قضیه هلمهولتز--- فصل دوم دستگاه های مختصات با بخش های دستگاه مختصات خمیده خط یا منحنی الخط - عملگرهای برداری دیفرانسیلی - مختصات استوانه ای دوار( مهم ) ρ Φ  z - دستگاه قطبی کروی ( مهم ) ρ θ Φ- جداسازی متغیرها ( مهم ) - ---فصل سوم تحلیل تانسوری بخش های مقدمه - ضرب وتقسیم - ادغام ضرب وتقسیم - قاعده ی خارج قسمت - شبه تانسورها - محورهای دوگان - دوتایی ها --- فصل چهارم  مختصات مایل ها با بخش های دترمینان - ماتریس - ماتریس های متعامد - ماتریس های هرمیتی - قطری کردن ماتریس ها - ویژه بردارها - ویژه مقادیر -----فصل پنجم سری های نامتناهی با بخش های مفاهیم بنیادی -جبر سری ها - بسط تیلور- بسط لوران سری توانی - ----- فصل ششم توابع متغیرمختلط یک با بخش های جبرمختلط - قضیه انتگرال کوشی - فرمول انتگرال کوشی - نگاشت - نگاشت همدیس -------فصل هفتم توابع متغیرمختلط دو با بخش های تکینگی - حساب مانده ها

که این محصول حل وتشریح فارسی کامل مسائل پایانی فصول وبخش های مذکور با ذکر شماره ی مسئله وهمراه صورت مسئله با تشریح وحل کامل یکایک مسائل یعنی کامل ترین حل المسائل فارسی ریاضی فیزیک یک ودو یا روش های ریاضی درفیزیک ازآرفکن است

این محصول حل المسائل کامل وفارسی تمامی مسائل ریاضی فیزیک یک ودو یا روش های ریاضی درفیزیک آرفکن با نام کامل ترین وباکیفیت ترین حل المسائل فارسی حل وتشریح فارسی مسائل ریاضی فیزیک آرفکن دریک فایل اصلی pdf در240 صفحه دریک فایل Zip ارایه شده است

https://golzarimarket.sellfile.ir

فروشگاه اینترنتی جمهور


برگزیده ای از تاریخ بیهقیشناسه محصول: 733938
موجود

برگزیده ای از تاریخ بیهقی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9500تومان

برچسب ها :

برگزیده ای از تاریخ بیهقی

برگزیده ای از تاریخ بیهقی

منتخب وبرگزیده هایی از

تمامی مجلد تاریخ بیهقی

ابوالفضل  بیهقی

مناسب پروژه وتحقیق

806 صفحه

کیفیت  عالی

خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی ,دبیرومؤلف تاریخ معتبرومشهور بیهقی درروستای حارث آباد بیهق سبزوار درسال 385 ه ق تولد یافت سنین کودکی را در حارث آباد گذراند وپس ازآن وبا برتخت نشستن سلطان محمود غزنوی بدلیل شایستگی ها وتوانایی هایش به دربار سلطان محمود راه یافت این راهیابی درسنین جوانی اتفاق افتاد سلطان محمود دانشمندی فرزانه بنام بونصرمشکان را برای تربیت وآموزش فرزندان خویش دردربارخویش داشت دراین زمان ابولفضل بیهقی چیز زیادی از دانش وعلم نداشت اما درتدبیرودرایت کارآمد بود به دستور سلطان محمود ابوالفضل بیهقی نیز درجلسات درس وآموزش بونصرمشکان شرکت داده شد بونصر پس از چند جلسه به نبوغ وهوش سرشار ابوالفضل جوان پی برد ومتوجه شد که ابوالفضل خیلی بیشتر وزودتراز فرزندان سلطان فرامی گیرد بونصر عین همین گزارش را به سلطان داد ودرکمال ناباوری بونصر سلطان دستورداد بونصر توجه ویژه ای به ابوالفضل نموده وحتی بیشترازفرزندانش به آموزش ابوالفضل همت گذارد ازاین پس ابوالفضل شاگرد خاص بونصر شد بطوریکه ابوالفضل بیهقی 19 سال تحت تعلیمات بونصرمشکان بود وبا نشان دادن شایستگی هایش که درآنزمان با علم ودانش ممزوج شده بود توجه سلطان وجانشینان سلطان غزنوی را بخود معطوف داشت ابوالفضل بیهقی تازمانی که بونصرزنده بود دراموردیوانی درمناصب بالا خدمت های شایسته ای به مردم نمود کوشش وعزم ابوالفضل کاهش دادن آلام وسختیهایی بود که ازطرف حکومت سلطان برمردم می رفت بود این کاروخدمت بیهقی تا زمان مرگ بونصر مشکان ادامه داشت با مرگ بونصرمشکان ابوالفضل بیهقی نیزدچارافسردگی شد واین افسردگی با برتخت نشستن سلطان فرخزاد شدت گرفت وپس ازآن با روی کارآمدن برادر فرخزاد سلطان ابراهیم بکلی از کاردیوانی دست کشید بطورکلی بهترین دوران زندگی بیهقی همان 19 سال همراهی وتلمذ درمحضر بونصرمشکان بوده است

آنچه دربالا به اختصارآمد خلاصه ای از یک مقطع زندگی بیهقی بود که تمام نوشته ی خودش است به عبارتی داستان زندگی خود ابوالفضل بیهقی از تاریخ بیهقی اگرخواندنی ترنباشد کمتر نیست

این متن منتخب وبرگزیده ای از بهترین های مجلد تاریخ بیهقی است که دریک مجموعه گردآوری شده است ازجمله چگونگی بردارکردن حسنک وزیر ووقایع تاریخی ناب وخواندنی دیگرکه بیهقی طبق روال معمول خویش یعنی روایت قصه وداستانگونه ی یک واقعه ی تاریخی آن وقایع را به رشته ی تحریر درآورده است قبلأ واقعه ی ناب تاریخی چگونگی بردارکردن حسنک وزیر درمحصولی جداگانه باهمین نام درهمین فروشگاه جمهور عرضه شده ودرلیست محصولات بوده وقابل استفاده ودریافت است

این محصول منتخب وبرگزیده ای از بهترین وشیرین ترین وقایع ناب تاریخی به روایت تاریخ بیهقی است که دریک فایل اصلی pdf در807 صفحه درون یک فایل Zip ارایه شده است مناسب پروژه وتحقیق

https://golzarimarket.sellfile.ir

فروشگاه اینترنتی جمهور


فرهنگ لغت لغتنامه دیکشنری پزشکی انگلیسی - فارسیشناسه محصول: 733493
موجود

فرهنگ لغت لغتنامه دیکشنری پزشکی انگلیسی - فارسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

فرهنگ لغت لغتنامه دیکشنری پزشکی انگلیسی - فارسی

فرهنگ لغت لغتنامه دیکشنری پزشکی انگلیسی - فارسی

لغتنامه  دیکشنری

لغات پزشکی وپرستاری

انگلیسی  -   فارسی

131 صفحه

کیفیت  عالی

شاید یکی از مهمترین نیازهای پزشکی وپرستاری وعلوم زیست شناسی نبودن یا کمیاب بودن لغت نامه یا دیکشنری جامع وکامل لغات واصطلاحات رایج وگاهی غیر آن درفرم انگلیسی به فارسی وطبعأ بالعکس است که این لغت نامه تا حد امکان این نیاز را مرتفع می کند این دیکشنری انگلیسی - فارسی ودربردارنده ی بیشترواژگان مربوط وموردنیاز پزشکی وپرستاری وعلوم مرتبط در131 صفحه به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ومتناظر فارسی است که با حجم کم خود می تواند درگوشی وتبلت همیشه همراه متقاضیان باشد

این محصول لغت نامه یا دیکشنری اصطلاحات پزشکی وپرستاری وعلوم زیست شناسی انگلیسی - فارسی است در131 صفحه به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ومتناظر فارسی دریک فایل اصلی PDF  دریک فایل ZIP ارایه شده است

 


حل مسائل حل المسائل الکترونیک لیزر یوسف وردینشناسه محصول: 733497
موجود

حل مسائل حل المسائل الکترونیک لیزر یوسف وردین

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

حل مسائل حل المسائل الکترونیک لیزر یوسف وردین

حل مسائل حل المسائل الکترونیک لیزر یوسف  وردین

حل المسائل کامل

الکترونیک      لیزر

Jousef       Werdein

ور دین

211 صفحه

کیفیت  عالی

محصولی که ارایه می شود حل المسائل الکترونیک  لیزر از جوزف وردین است

این حل المسائل شامل حل کامل وتمامی مسائل 17 فصل ازالکترونیک لیزر نسخه ی اصلی یوسف وردین است که حل کامل مسائل را شامل می شود

این محصول حل المسائل کامل حل مسائل کامل 17 فصل از الکترونیک لیزر وردین نسخه ی اصلی است که دریک فایل اصلی PDF در 211 صفحه دریک فایل ZIP شده تقدیم شده است

https://golzarimarket.sellfile.ir

فروشگاه اینترنتی جمهور


راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFLشناسه محصول: 726115
موجود

راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10500تومان

برچسب ها :

راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL

راهنما ی فارسی  آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL

راهنمای کامل وفارسی

آموزش وآزمون زبان انگلیسی

TOEFL

تافل

آموزش جامع خواندن وتلفظ    تافل

کاردانی به کارشناسی کارشناسی دکتری وداوطلبان کنکور

Pdf

201 صفحه  فارسی

کیفیت    ممتاز

بدون شک زبان انگلیسی وگفتگو یا نوشتن به زبان انگلیسی آنگونه که درکشورهای انگلیسی زبان متدواول است با زبان دست وپا شکسته ی دبیرستانی حتی دراکثرموارد دانشگاهی تفاوت های چشمگیر هم ازنظر بکاربردن واژگان متداول وهم تلفظ وهم درک آنچه طرف مقابل می گوید دارد بیشترواژگانی که دردبیرستان ودانشگاه آموخته ایم همان واژگانی نیستند که مردم انگلیسی زبان درمحاوره ونوشتارروزمره ازآنها استفاده می کنند برای همین ممکن است گفتارشخصی را بشنویم وفقط چند واژه درمیان انبوه واژه ها برایمان آشنا باشد باز تازه با تمیز دادن واژه فشاربه ذهن برای یادآوری معنای فارسی آن واژه ها است لذا چنین زبانی بدردبخور برای مراتب بالاترازهرجنبه ای نیست برای ورود به یک کشورخارجی یکی ازمدارک لازم برای تحصیل مدرک انگلیسی پیشرفته است دراین میان یکی ازمعتبرترین مدرک ها تافل است این متن راهنمای جامع آموزش تلفظ خواندن درک مطلب ودیالوگ انگلیسی پیشرفته برای تافل است عناوین این منبع ارزشمند عبارتند از

بیش از هزارواژه ی پرکابرد تلفظ درست خواندن شنیدن ازمبتدی تا فوق پیشرفته

برای کاردانی به کارشناسی - برای کارشناسی ارشد - برای دکتری همه ی رشته ها - تلفظ یک - تلفظ دو - تلفظ سه - برای داوطلبان تافل وهرآنچه به زبان پیشرفته ی انگلیسی مربوط است

این محصول منبع جامع وکامل راهنمای تلفظ وخواندن زبان انگلیسی فوق پیشرفته تافل  TOEFL به زبان فارسی وکامل دریک فایل اصلی پی دی اف 201 صفحه دریک فایل Zip تقدیم وارایه شده است


اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسیشناسه محصول: 724501
موجود

اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9500تومان

برچسب ها :

اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی

اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی

اصطلاح نامه توصیفی   فرهنگ لغت  لغتنامه

روانشناسی

PDF

167 صفحه فارسی

انگلیسی به فارسی معادل فارسی اصلاح وتشریح وتوصیف فارسی

کیفیت   عالی

روانشناسی مثل هررشته ی دیگری ازعلوم لغات منحصربه خودش دارد که با معنی عوامانه اش متفاوت است درلغتنامه های مربوط به لغات روانشناسی اصطلاحاتی نیز وجود داردکه بیشتر اهل این علم با آنها آشنایی دارند به عبارتی لغت با اصطلاح متفاوت است دراین متن کامل اصطلاحات روانشناسی بصورت توصیفی شرح داده شده اند درچند سطر به عبارتی لغت یا اصطلاح به انگلیسی نوشته شده ومعنی تحت الفظی همراه شرح وتوصیف کامل اصطلاح به زبان فارسی است که هر علاقمندی می تواند در گوشی یا تبلت همراه خودش داشته باشد این متن اصلاح نامه ی توصیفی اصطلاحات روانشناسی انگلیسی با توصیف به زبان فارسی است که اصلاحات روانشناسی را علاوه برمعنی ومعادل فارسی اصطلاح همان اصطلاح را به زبان فارسی توصیف کرده ودرچندسطر مفید به فارسی شرح داده است یعنی اصطلاح توصیفی از روانشناسی

این محصول اصطلاح نامه یا فرهنگ اصطلاحات توصیفی روانشناسی ازانگلیسی به توصیف وتشریح فارسی است در 167 صفحه فارسی دریک فایل پی دی اف درون یک فایل زیپ شده zip ارایه وتقدیم شده است

فروشگاه اینترنتی   جمهور


پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنیشناسه محصول: 724524
موجود

پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9500تومان

برچسب ها :

پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی

پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی

پروژه ی جامع وکامل

مبانی  فلسفی  مکانیک  کوآنتومی

براساس کتاب دکترمهدی گلشنی

پاور پوینت

PDF

پاور پوینت PPT

26 صفحه فارسی

کیفیت    ممتاز

مکانیک کوآنتومی که با کشف رابطه ی اساسی آن توسط شرودینگر به عنوان یک اصل حاکم بر پدیده های طبیعت ارایه شد از نادرنظریات وتئوری هایی است که بین فیزیکدانان بحث های داغ ایجاد نمود وفیزیکدانان را برحسب مبانی تفکرفلسفی شان درجبهه های مختلف قرارداد ازاین نظر شاید تنها نظریه ای باشد که باطرح خود بدلیل مفاهیم  ناسازگار با عقل روزمره این شکاف وچند گانگی را بین فیزیکدانان پدید آورده است باشد قبل ازاین تئوری نظریه ی نسبیت خاص نیز چنین حالتی را دربین فیزیکدانان پدید آورد اما به صف بندی فیزیکدانان درمقابل هم ازنظر مباحث فکری وفلسفی منجر نشد این امر یعنی شکاف ومنفک شدن فیزیکدانان پس ازطرح نظریه ی مکانیک کوآنتومی بدلیل معرفی مفاهیم بسیارتازه والبته بنیادینی است که درتحلیل محتوای این نظریه وجود دارد که ازمهمترین آنان اصل علیت است که براساس نظریه کوآنتومی یک پدیده بدون علت هم می تواند رخ دهد که کاملأ با عقل ناسازگاراست  کتاب مروری برنظرات فلسفی فیزیکدانان درمورد مکانیک کوآنتومی با نام مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی تألیف پروفسور گلشنی به این موضوعات پرداخته است که متن حاضر دربردارنده ی این نگرش ها ونتایج آنها به صورت پروژه ی درسی ازهمین کتاب مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی ونیز همین محصول درفرمت پاورپوینت نیز تقدیم می شود موضوعات این پروژه بصورت ایجاز عبارتنداز

مسائل فلسفه یا علم مضاف به علوم - پرسش اساسی - نظرات فلسفی فیزیکدانان ارتدوکس بوهرکمپل بوهم وفیزیکدانان متأخر با نام ونظراتشان - مفهوم اندازه گیری - حالت متعلق به یک سامانه نیست بلکه متعلق به یک آنسامبل ( مجموعه کامل ) است - حوزه ی فلسفه شناخت شامل واقع گرایی فهم پذیری علیت موضوعیت موضعیت شناخت پذیری تشخیص درستی یا نادرستی - مکملیت - علیت بعضی پدیده ها مجازند بدون علت روی دهند ( این مبحث بسیارجالب است نویسنده)- اصل مکملیت - مشکلات اصل مکملیت - اصل زوجیت - درهم تنیدگی - ناموضعیت - ناموضوعیت - روش بوهردرحل مشکلات مکملیت - نتیجه گیری

این پروژه علاوه بر استفاده دانشجویان برای علاقمندان آشنایی با ماهیت ومفاهیم نهان درمکانیک کوآنتومی نیز بسیارمفیدوخواندنی است

این محصول پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکترگلشنی در26 صفحه به دوصورت یا فرمت پی دی اف وپاورپوینت ونیز وورد که همگی یک محصول هستند وهرسه فرمت قابل دریافت است وفقط جهت رعایت ورفاه متقاضیان این محصول درسه فرمت ارایه شده است هریک دریک فایل مجزای زیپ zip البته با مشخص نمودن نوع فرمت در نام فایل ارایه شده است

فروشگاه اینترنتی   جمهور

 


تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سینشناسه محصول: 724040
موجود

تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9500تومان

برچسب ها :

تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین

 تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین

نوروز  پیدایش  ریشه ها 

مراسم

هفت    سین

هفت   سین

PDF

52 صفحه فارسی

کیفیت   عالی

بی تردید فرهنگ وادبیات وهنر ایران باستان وایران پس از آن همواره جهان وجهانیان را ازخود متأثر نموده است بطوریکه این امر آنچنان روشن است که همه ی نسل های قبل دیده ونسل های بعد خواهند دید

آنچه دراین متن مختصر بصورت یک تحقیق آمده است درمقابل واقعیت نوشتاری ذره ای درمقابل کائنات است چه بسا کمتر دراین متن به چگونگی پیدایش تاریخ تقریبی پیدایش علت نام ریشه ها مراسم ازدیر باز تاکنون ونیز آداب اصیلی که دراوان این جشن بوده واکنون بتدریج یا فراموش شده یا درحال فراموشی وترک است فلسفه ی چیدن سفره ی هفت سین آیا واقعأ منظورازهفت سین هفت میوه غذا یا شئ با نام حرف اول سین بوده یا بعدأ تغییریافته است هفت سین در آغاز پیدایش نوروز آداب مخصوص نوروز درفرهنگ ایران پس ازاسلام نوروز درکشورهای مختلف نام های دیگر نوروز و.........مطالب زیاد ومتنوع دیگری بصورتی مختصر اشاره شده ودرمورد هریک توضیحات کامل وموجز آمده است

این محصول تحقیق مربوط به نوروز است که شامل مباحث مزبوردرسطوربالا به زبان فارسی است که دریک فایل پی دی اف pdf درپنجاه ودو صفحه دریک فایل زیپ zip ارایه شده است

 


logo-samandehi